Selected projects ☞  Woyzeck  ✴︎  Libi  ✴︎  An Archive of Love  ✴︎  Mom:me  ✴︎  Jugend ohne Gott  ✴︎  Kraft  ✴︎  Ein Körper für Jetzt und Heute  ✴︎  Zündels Abgang  ✴︎  Götterspeise  ✴︎  Les nuits d’été  ✴︎  Wesendonck Lieder  ✴︎  Die Graue Stunde 
Mark

Libi 

Sep · 2019
Zuiderstrand theater
Korzo Theater
Den Haag

choreography Ryan Djojokarso · lighting Ate Jan Kamps · costumes Elsemarijn Bruijs · music Jorg SchellekensFoto: Bart Grietens / Schaapjesfabriek